Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Ετερόρρυθμη Εταιρία µε την επωνυμία «DBAKERY», µε αντικείμενο εργασιών Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων, µε έδρα Σαριπόλου 2-4, Καλλιθέα, µε Α.Φ.Μ. 801811644, Δ.Ο.Υ Καλλιθέας, όπως εκπροσωπείται νομίμως (στο εξής η «Εταιρία»), προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, µε βάση τον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής ο «Κανονισμός») και σύμφωνα µε τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω:

1. Τα προσωπικά δεδοµένα που υφίστανται επεξεργασία

Η Εταιρία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών, αυτοματοποιημένων ή µη, σχετικών µε φυσικό πρόσωπο, από τις οποίες αυτό ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου).

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, συλλέγονται αυτόματα δεδομένα για τεχνικούς λόγους, ήτοι η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης, ιστοσελίδα από την οποία µας επισκέπτεσθε (σύσταση), ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, τα οποία συνιστούν προσωπικά δεδομένα υπό προϋποθέσεις. Κατ΄ αρχήν, τα στοιχεία αυτά συλλέγονται στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας, ενάντια στις επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, µέσω email ή φυλλαδίων, καθώς και για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

2. Σκοπός χρήσης προσωπικών δεδοµένων

Η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε, όπως η παραγγελία προϊόντων τηλεφωνικά ή µέσω e-mail, όταν επικοινωνείτε μαζί της µέσω τηλεφώνου ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή όταν θέλετε να µας στείλετε πληροφορίες µε κάποιο άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα µας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής µας. Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών µας, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισης της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων

3. Νοµική βάση επεξεργασίας

Αναφορικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς βασιζόμαστε στην εκτέλεση της σύμβασης, το να σας παράσχουμε το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιεχόμενο για τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης, εντοπισμού απάτης και άλλους νομικούς σκοπούς. Όταν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά µας, δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα αναφορικά µε την προστασία των δεδομένων σας, έναντι των δικών µας δικαιωμάτων και συμφερόντων.

4. Χρόνος διατήρησης δεδοµένων

Η εταιρία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας και για να συμμορφωθεί µε τις νομικές της υποχρεώσεις και για να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά την παραπάνω χρονική περίοδο, η Εταιρία θα προχωρήσει στην οριστική διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων.

5. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο πρόσωπο, αρχές εφαρμογής του νόμου και σε άλλες κυβερνητικές αρχές ή σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει µόνο σε περίπτωση που αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

6. Γενικοί όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά και µόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Εταιρίας, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε καμία περίπτωση για δικό τους όφελος.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται µέσω του site φυλάσσονται σε πολλαπλά προστατευόμενες βάσεις δεδομένων, ενώ έχουν ληφθεί τα απαραίτητα ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένα αυτών. Η εταιρία µας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία δεδομένων διενεργείται σύμφωνα µε τον κανονισμό.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε µία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος , η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

7. Τα δικαιώματά σας 

Έχετε το δικαίωμα να:

  • Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα µε τις διατάξεις του νόμου.
  • Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που µας παρέχετε.
  • Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να µας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Παρακαλούμε, ωστόσο όπως γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να µην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, µε την υποβολή του αιτήματος σας.
  • Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να µας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους µας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή αν έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.
  • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους µας την δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

    Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί µας στο e-mail που δίνεται παρακάτω. Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, η Εταιρία µας θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός σας, σύμφωνα µε τις ειδικές διατάξεις και τους όρους του Κανονισμού και θα σας ενημερώσει γραπτώς σχετικά µε την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος από εσάς ή την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα σύμφωνα µε τον Κανονισμό.

    Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων , σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αντίθετη µε τον Κανονισμό. 

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπού µας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοότοπου (website), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού κανονισμού και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο. 

9. Πολιτική Cookies 

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα µας. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν, για στατιστικούς λόγους, για λόγους διαφήμισης και πάντως σε καμία περίπτωση τα cookies δεν επιτελούν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερομένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει µε τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, µέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. 

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά µε την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα µας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα µε τις προτιμήσεις των επισκεπτών. 

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να µην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρία χρησιμοποιεί τα εξής: 

Α) Απολύτως απαραίτητα: Τα τεχνικώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού µας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς , ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή µας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. 

Β) Cookies Επιδόσεων (Google analytics): Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να µη λειτουργούν επαρκώς. 

10. Αλλαγές στην Πολιτική 

Καθώς η επιχείρησή µας αλλάζει διαρκώς, έτσι μπορεί να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική για τη χρήση των Cookies, παρακαλούμε να επισκέπτεστε την Πολιτική για να τις βλέπετε. 

Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά µε την παρούσα δήλωση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε μαζί µας ηλεκτρονικά µέσω του info@aktaionrodos.com.


Close
Close